Copyright 2019 - Custom text here

فاز دوم( کمپوست قارچ دکمه ای )

P1020250 1024x584

بعد از آخرین قالب زنی(کموست قارچ دکمه ای) ،عملیات فاز یک به اتمام رسیده و باید فاز دوم شروع شود.

فاز یک در محیط باز،بدون کنترل دقیق شرایط دمایی و رطوبتی انجام گرفته اما فاز دوم در محیطی بسته موسوم به تونل پاستوریزه و کنترل دقیق دما و رطوبت انجام می پذیرد.

هوادهی و کنترل حرارت عامل مهمی در مرحله دوم می باشد که در روش کوتاه مدت بخش کاملی از دوره تهیه کمپوست را تشکیل می دهد.

زمانیکه کمپوست با دقت تهیه شود حرارت کمی تولید شده و پایین بودن فعالیت های میکروبی،کمی اکسیژن را نیاز دارد.

در فاز اول کمپوست سازی بیشتر فرآیندها،شیمیایی و میکروبی است در صورتی که در فاز دوم تولید کمپوست فقط بر پایه فرآیندهای میکروبی استوار می باشد که در این بین چند گروه میکروبی مدنظر می باشد.

mushroom compost 3

  1.  .باکتری ها: گونه های مختلف باکتری ها در محدوده دمای 38 تا 78 درجه فعال می باشند و نمی توان یک دمای بهینه ارائه داد در دمای 53 درجه باکتری ها عمل تشکیل آمونیاک را انجام می دهند.
  2. اکتینومیست ها : در دمای 36 تا 60 درجه با دمای بهینه 52 تا 55 درجه گونه های استرپتومیست و تورنوسپورا بیش از سایرین یافت می شود. تحقیقات نشان داده که اکتینومیست ها و باکتری ها متقابلا محرک رشد یکدیگرند.
  3. قارچ ها: دمای 43 تا 53 درجه با متوسط دمایی 48 تا 50 درجه گونه های معمول قارچها عبارتند از homicobe و torula که این قارج ها بهترین تجزیه کنندگان آمونیاک هستند.

فاز دوم متشکل از دو مرحله مهم می باشد:

الف) پاستوریزاسیون : هدف از پاستوریزه کردن توده کمپوست و از بین بردن عوامل بیماریزا و آفات مضر و همچنین ادامه عمل تخمیر است.

ب) Coditioning : که در حقیقت به معنی تغییر حالت دادن است ، هدف از این مرحله آمونیاک گیری و نیز انتخاب میکروفلور دلخواه می باشد.

P1020247 1

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295