Copyright 2019 - Custom text here

دیدگاه کلی از پروسه پرورش قارچ خوراکی دکمه ای:

در پروسه پرورش قارچ خوراکی در حقیقت یک قارچ کار سه موجود زنده متفاوت را در سه فاز مختلف پرورش می دهد تا به مقصود نهایی خود که همان تولید قارچ خوراکی است نائل شود.

 

                                                                            slide8
علت این امر این است که قارچ دکمه ای یک تجزیه کننده ثانویه می باشد. زیرا این قارچ به تنهایی قادر به تجزیه کاه و کلش نبوده و نمیتواند مستقیماً این مواد را جذب نماید.
این سه موجود عبارتند از:
الف) باکتری های تجزیه کننده یا ترموفیل ها ............فاز یک
ب) کپک های تثبیت کننده ازت و کربن .................فاز دو
ج ) قارچ های خوراکی (قارچ دکمه ای ) ..................فاز سه
در فاز یک محیط و شرایطی را ایجاد می کنیم که بتوانیم جمعیت باکتریهای ترموفیل را افزایش دهیم تا این موجودات بتوانند کود مرغی و کلش و سایر افزودنیهای مکمل را تجزیه نموده و از آنها کربن و ازت را استخراج کنند.
در فاز دوابتدا ترموفیل ها تکثیر می یابند و سپس اکتینومیستها وارد عمل شده و جمعیت آنها نیز افزایش می یابدتا پروتئین ازته تولید شوددر انتها میکروارگانیسم ها نابود و تجساد باقیمانده صرف تغذیه ریسه قارچ دکمه ای می گردد. این کپک ها بیشتر شامل اکتینومیست ها و استرپتومیست ها و همی کولاها میباشند .
نهایتاً در فاز سه با ایجاد تجزیه نسبی بستر، قارچ دکمه ای رشد کرده و تولید محصول مینماید .
هر واحد تولیدی پرورش قارچ به چندین حوزه فعالیت و کار تقسیم میشود:
سیلوی مواد جهت تهیه کمپوست = فاز اول
تهیه یا تولید کمپوست ( پاستوریزه و تخمیر) = فاز دو
پرورش قارچ در سالن های تولید = فاز سوم
بهداشت محیط در تمام مراحل کار بسیار مهم و ضروری است و چگونگی انجام آن در مواقع برنامه ریزی شده انجام میشود . مثلاً در زمان خاکدهی ، در زمان خروج کمپوست مصرف شده ، در زمان قارچ چینی و ...

 

 

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295